N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iTreningi judo
2011-2012
Judo – warto być przyzwoitym !