N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iTreningi listopad
- grudzień 2009
JUDO jest DOBRE !