N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c iTreningi styczeń
- luty - marzec 2010
JESTEŚMY !!!