N A S Z E    J U D O
            m n ó s t w o   m o ż l i w o ś c imarzec 2012

Dnia 23 marca 2012
pożegnaliśmy Naszego Judo Przyjaciela


Rafała Kalistę

żył lat 20
trenował judo lat 8